საქარე მინის საზაფხულო შამპუნები
საქარე მინის საზაფხულო შამპუნები
22.11.2011

Auto Bild-მა შუშების საწმენდი საშუალების ათი სახეობა გატესტა. ახლა კი გვინდა გაგიზიაროთ, რომელია საუკეთესო და უვნებელი. ამ ათიდან სამი შამპუნი მაშუქებს ჭამს, ერთი კი თუნუქსაც ანადგურებს

წლის ყვე­ლა­ზე ცხე­ლი პე­რი­ო­დიც დად­გა და ყვა­ვი­ლის მტვე­რი და მწე­რე­ბიც თან მო­ყ­ვა. ავ­ტო­მო­ბი­ლის მძღო­ლე­ბიც იძუ­ლე­ბუ­ლე­ბი არი­ან, შუ­შის საწ­მენ­დი პრო­დუქ­ტე­ბი გა­მო­ი­ყე­ნონ. Auto Bild-მა ათი სა­ზაფხუ­ლო შამ­პუ­ნი გა­ტეს­ტა და აქ­ვე მნიშ­ვნე­ლო­ვან კითხ­ვებ­საც უპა­სუ­ხებს.


არ შე­იძ­ლე­ბა, რომ ზაფხულ­ში ზამ­თ­რის შამ­პუ­ნი გა­მო­ვი­ყე­ნო?


შე­საძ­ლე­ბე­ლი­ა, მაგ­რამ არ არის სა­სურ­ვე­ლი. ზამ­თ­რის საწ­მენ­დებს უჭირთ მწე­რე­ბის მო­შო­რე­ბა. ზაფხუ­ლის შამ­პუ­ნე­ბი კი სწო­რედ ამის­თ­ვი­საა შექ­მ­ნი­ლი. შე­დეგს ეს ტეს­ტიც და­ა­მოწ­მებს.


სა­ზი­ა­ნო­ა, რო­ცა ავ­ზ­ში ზამ­თ­რის შამ­პუ­ნია დარ­ჩე­ნი­ლი და მას ზაფხუ­ლი­სას ვა­მა­ტებ?


რო­გორ წე­სი, არა. ჩვენ ყვე­ლა შამ­პუნს და­ვუ­მა­ტეთ ათი პრო­ცენ­ტი ზამ­თ­რის საწ­მენ­დი, რომ­ლე­ბიც მი­ნუს 20 გრა­დუს­ზე იყო და­ყე­ნე­ბუ­ლი. რა­საც არა­ნა­ი­რი პრობ­ლე­მე­ბი გა­მო­უწ­ვე­ვი­ა.


რა­ტომ ჭირ­დე­ბა შამ­პუნს სა­ღე­ბავ­თან და პლას­ტ­მას­თან თავ­სე­ბა­დო­ბა­ზე შე­მოწ­მე­ბა?


გა­რეცხ­ვა-­გაწ­მენ­დის პრო­ცეს­ში საწ­მენ­დი ხსნა­რი მარ­ტო წი­ნა ან უკა­ნა სა­ქა­რე მი­ნა­ზე კი არ ეს­ხუ­რე­ბა, არა­მედ სა­ხუ­რავ­ზეც და ჩა­მოყ­ვე­ბა გვერ­დით კა­რებ­ზეც. ასე­ვე, შამ­პუ­ნით იწ­მინ­დე­ბა მა­შუ­ქე­ბიც, რომ­ლე­ბიც, რო­გორც წე­სი, მზად­დე­ბა მაკ­რო­ლო­ნით, ძვი­რი­ა­ნი პლას­ტ­მა­სით. გამ­წ­მენ­დის გაშ­რო­ბი­დან უკ­ვე ორი დღის შემ­დეგ ზო­გი­ერ­თი შამ­პუ­ნი მა­სა­ლა­ში ბზა­რებს იწ­ვევს - მა­შუ­ქე­ბი ყვით­ლ­დე­ბა. სა­ღე­ბავ­ზე ტო­ვე­ბენ კვალს, რო­მე­ლიც პო­ლი­რე­ბით თუ მო­შორ­დე­ბა. ჩვენს ტეს­ტ­შიც გა­მოჩ­ნ­და, რო­ცა ერ­თ-ერ­თ­მა მხო­ლოდ ერ­თ­სა­ა­თი­ა­ნი მოქ­მე­დე­ბის შემ­დეგ სა­ღე­ბა­ვი გა­მო­უს­წო­რებ­ლად გა­ბე­რა.


რას ნიშ­ნავს ხის­ტი წყლის მი­მართ სტა­ბი­ლუ­რო­ბა?


ზო­გი­ერ­თი წყლის სა­ქა­ჩი ძა­ლი­ან ხისტ და კი­რით სავ­სე წყალს მო­ა­წო­დე­ბს, რო­მლის კალ­ცი­უ­მის იონე­ბი შამ­პუ­ნებს ებ­მი­ან. ზოგ­ჯერ მხო­ლოდ სითხეს ამ­ღ­ვ­რე­ვს, არა­სა­სურ­ველ შემ­თხ­ვე­ვებ­ში კი ავ­ზის ძირ­ზე და­ნა­ლე­ქებს წარ­მოქ­მ­ნის, რო­მე­ლიც საწ­მენ­დის პომ­პას და მი­ლებს ჭე­დავს.


რა­ტომ გა­ტეს­ტა Auto Bild-მა მხო­ლოდ შუ­შის შამ­პუ­ნის კონ­ცენ­ტ­რა­ტე­ბი?


რად­გან მხო­ლოდ ესე­ნი გვთა­ვა­ზო­ბენ ფა­სი-­შე­დე­გის სა­უ­კე­თე­სო თა­ნა­ფარ­დო­ბას. ერ­თი 250 მლ-ი­ა­ნი ბოთ­ლი იძ­ლე­ვა 25,25 ლიტრ მზა სა­რეცხ სითხეს, რაც ლიტ­რ­ზე 14-დან 35 ცენ­ტამ­დე გა­მო­დის. ამ­დე­ნი არ­ცერ­თი მზა ნა­ზა­ვი არ ღირს, თან ეკო­ლო­გი­ის მხრი­ვაც, გა­ზა­ვე­ბუ­ლებს მე­ტი შე­ფუთ­ვაც ჭირ­დე­ბათ. არც ის უნ­და და­ვი­ვიწყოთ, რომ ბევრ მძღოლს გა­ზა­ვე­ბა უჭირს. ვი­საც არ შე­უძ­ლია დო­ზი­მეტ­რის თა­ვი­დან (25 მლ) კონ­ცენ­ტ­რან­ტი და 2,5 ლიტ­რი წყა­ლი მი­ყო­ლე­ბით ავ­ზ­ში ჩა­უშ­ვას, ჯო­ბია მზა ნა­ზა­ვი შე­ი­ძი­ნოს.


ჩემს მან­ქა­ნას ბრტყე­ლი ჯაგ­რი­სე­ბი აქვს. ამის­თ­ვის ცალ­კე შამ­პუ­ნი უნ­და გა­მო­ვი­ყე­ნო?


არა, გამ­წ­მენ­დი ჯაგ­რი­სის ფორ­მას შამ­პუ­ნის­თ­ვის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა არ აქვს.


 


არ გა­მო­ი­ყე­ნოთ სა­ო­ჯა­ხო სა­რეცხი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი!


რა­ტომ არ შე­იძ­ლე­ბა, უბ­რა­ლოდ ავი­ღოთ დე­დას სა­რეცხი ბოთ­ლი და პირ­და­პირ შუ­შე­ბის სა­რეცხ ავ­ზ­ში ჩა­ვუშ­ვათ? პა­სუ­ხი მარ­ტი­ვი­ა: ჭურ­ჭ­ლის სა­რეცხ სა­შუ­ა­ლე­ბებს ევა­ლე­ბათ შე­საწ­ვა­ვი ცხი­მის მო­შო­რე­ბა და არა - მწე­რე­ბის ან დი­ზე­ლის ჭვარ­ტ­ლის. გარ­და ამი­სა, ისი­ნი მა­ღალ ტემ­პე­რა­ტუ­რა­ზე მუ­შა­ო­ბენ. მან­ქა­ნა­ში კი შამ­პუ­ნი ნელ­თ­ბი­ლია და მი­სი მოქ­მე­დე­ბის დროც მცი­რეა - მის­ხუ­რე­ბი­დან საწ­მენ­დე­ბით გა­დაწ­მენ­დამ­დე რამ­დე­ნი­მე მეა­თე­დი წა­მი­ა. ამას გარ­და, ჭურ­ჭ­ლის სა­რეცხი თა­ვი­სი ცხი­მის გამ­ხ­ს­ნე­ლე­ბის გა­მო აზი­ა­ნებს ლაქს და რე­ზი­ნებს, რო­გო­რე­ბი­ცაა და­მამ­კ­ვ­რი­ვებ­ლე­ბი და ჯაგ­რი­სე­ბი. ასე­ვე პლას­ტ­მა­სსაც აქვს ალერ­გია ჭურ­ჭ­ლის სა­რეცხ­ზე და იბ­ზა­რე­ბა, რო­გორც ცუ­დი ხა­რის­ხის შუ­შის შამ­პუ­ნე­ბის შემ­თხ­ვე­ვა­ში.


 


ასე გავტესტეთ


შუშის შამპუნები Auto Bild-მა Sonax-ში გატესტა, რადგან ამ ამოცანისთვის საჭირო ავტომატური საცდელი სტენდი მხოლოდ ნოიბურგელებს გააჩნიათ. ჩვენ იქ გამოვიკვლევთ და შევაფასებთ, მაგრამ ფირმისგან სრულიად დამოუკიდებლად. საცდელი სტენდი შედგება Mercedes SLK-ს წინა საქარე მინის მოდულისა და გადამწმენდი დანადგარისგან, ასევეა მრავალი დამხმარე აპარატურა კლიმატიზაციისთვის (20 გრადუსი ზაფხულის, 0 გრადუსი ზამთრის პროდუქტებითვის) და ჭუჭყის დასატანად. ციფრული ვიდეო ანალიზის საშუალებით შესაძლებელია წმენდის შედეგი ჯაგრისის ყოველ მოძრაობაზე განისაზღვროს. არსებობს გაჭუჭყიანების ორი ვარიანტი: ერთი მხრივ ქუჩის ჭუჭყი, რომელსაც წყალი ტოვებს და დიზელის ჭვარტლი, ასევე გაშრობის დამხმარეები - ავტომატური სამრეცხაოებიდან.


მწერების ნარჩენების ჭუჭყი: შედეგი გაწმენდის ქულებით სამგვარად ითვლება. სათითაოდ ითვლება ქიმიური გამოცდები, სადაც საღებავთან, ან პლასტმასთან თავსებადობაზე „ნაკლოვანი“ ან „არადამაკმაყოფილებელი“ შეფასებების მიღება, საბოლოო შედეგშიც „ნაკლოვანს“ ანიჭებს. არ იქნა გათვალისწინებული არომატი, რადგან თითოელი ადამიანი მას განსხვავებულად შეიგრძნობს - ასევე საბოლოო ნაზავის ღირებულება ლიტრზეც, ხარისხთან კავშირში არ არის.


 


დას­კ­ვ­ნა


Sonax-მა გა­ი­მარ­ჯ­ვა, Dr. Wack-ი მე­ო­რეა და მათ Aral მოყ­ვე­ბა. ასე­ვე მეც, რო­გორც მომ­ხ­მა­რე­ბელს, მა­ინ­ტე­რე­სებს, ჩემს ავ­ტო­მო­ბილს რო­მე­ლი პრო­დუქ­ტე­ბი გა­ა­ფუ­ჭე­ბს, სა­ღე­ბავს და მა­შუქს და­ა­ზი­ა­ნე­ბენ. ჩვე­ნი გა­მოკ­ვ­ლე­ვა გვაჩ­ვე­ნებს: ამ­გ­ვა­რი ათი­დან სა­მი­ა, რაც ძა­ლი­ან ბევ­რია და გვაძ­ლევს სა­ფუძ­ველს, ტეს­ტი­რე­ბე­ბი გა­ვაგ­რ­ძე­ლოთ.


ჰენ­დ­რიკ დიკ­მა­ნი

carusel_title
  • Auto Bild-მა შუშების საწმენდი საშუალების ათი სახეობა გატესტა. ახლა კი გვინდა გაგიზიაროთ, რომელია საუკეთესო და უვნებელი. ამ ათიდან სამი შამპუნი მაშუქებს ჭამს, ერთი კი თუნუქსაც ანადგურებს
  • შამპუნის ერთი წვეთი მაკროლონის შუშას დაეწვეთება
  • ორი დღის შემდეგ: A.T.U-s შუშაზე ბზარებია, Dr. Wack-ისაზე არაფერია
  • ეს არ არის ლიმონათი!
facebook twitter twitter
ელფოსტა ბეჭდვა
ტესტები
მრჩეველი
რეპორტაჟი
ავტოსპორტი
ტექნოლოგიები
article image
ძვირფასი სათამაშო (+ VIDEO)
2014-07-08 11:01:17
550 ცხენის ძალა, აჩქარება 100 კმ/სთ-მდე 3,9 წამში: Jaguar F-Type R Coupe კარგი გასართობია
სრულად
article image
Cat Image
სუპერსპორტული 80 ცხენის ძალით
2014-07-01 10:49:46
80 ცხენის ძალით მცირელიტრაჟიანების მფლობელებიც უკმაყოფილონი არიან ხოლმე, Caterham-ში კი ასეთი სიმძლავრე ხმაურისთვის სავსებით საკმარისია
სრულად
article image
Cat Image
2014-06-30 13:35:59
ვინ თქვა, რომ ”ჯიპი” მაინცდამაინც კუთხოვანი და უხეში უნდა იყოს? ახალი ”ჩეროკი” საპირისპიროს ამტკიცებს: მას სირბილეც მოუხდა
ფოტოები, რომლის გამო რუს წამყვანს მილიონებს სთხოვდენ (+3 PHOTO)
ავარია, ტანკი, დაკუწმაწებული მანქანები - როგორ იღებდნენ "ფორსაჟი 6"-ს (+VIDEO)
გადაწყდა: უმაღლეს ლიგაში გუნდების რაოდენობა გაიზრდება
გიორგი ჭანტურია: მხოლოდ ის ვიცი, რომ ათ დღეში ბოლომდე გამოვჯანმრთელდები
რუსი მღვდელი: მუნდიალია თუ ჰომოსექსუალური სირცხვილი?
სხვა სიახლეები
მანქანას მოვლა უნდა - 8 წესი ავტომობილის ჯანმრთელობისთვის
15.05.2014
ჩვენთან ავტომობილების უდიდესი ნაწილი მეორადი და ძალიან ძველია, მაგრამ რაც არ უნდა ძველი იყოს მანქანა, ყოველთვის აქვს იმის რესურსი, რომ მოსალოდნელზე დიდხანს გაძლოს.
სრულად
რა დროს რა უნდა გამოვუცვალოთ მანქანას?
09.10.2013
ძრავის ზეთი, ანტიფრიზი, სამუხრუჭე სითხე, ფილტრები - ყველა სითხეს თუ დეტალს თავისი ვადა აქვს.
სრულად
დისკების შვიდი საპრიალებლის ტესტი
11.01.2013

არსებობს დისკების საწმენდი სითხის უამრავი მწარმოებელი - ზოგი მართლა ხარისხიანია, ზოგიც - უვარგისი. ჩვენ შვიდი პროდუქტი გავტესტეთ

სრულად
ლარს თავისი სიმბოლო აქვს
”ტავ უბრან ჯორჯიას” თბილისის აეროპორტის მართვა 10 წლით შეუმცირდა
გირაოს ფასი ბინის გასაყიდ ღირებულებას გაუტოლდა
N58 ივლისი 2014
ახალი ნომერი
თბილისი 24°
img
სხვა ქალაქები
ფრენის განრიგი
მატარებლის განრიგი
IMG
აფიშა
ჰოროსკოპი
TV პროგრამა
ვალუტა
Mercedes E320
Mercedes CLK240
HONDA Hr-v
Mercedes ML350